Bertsoak - Fitxa ikusi   Atal honi buruz gehiago jakiteko

Olaizola'tar Ignacio Mari eta Etxabe'tar Mariaren urrezko boda egunerako jarritako bertso berriak [Bertsoa] / Justina Aldalur

Informazio orokorra

Kategoria
Ez bat-batekoa
Bertsolariak / Egileak
Aldalur, Justina

Deskribapena

Izenburua
Olaizola'tar Ignacio Mari eta Etxabe'tar Mariaren urrezko boda egunerako jarritako bertso berriak
Dokumentuan jasotako izenburua
Olaizola'tar Ignacio Mari eta Echave'tar Mariaren urrezko boda egunerako jarritako berso berriak
Dokumentuan jasotako bertsoaren hasiera
Berso Berriak jartzera nua alaitasun ederrian
Sinadura
L.E.
Data
1949-00-00
Neurria / Estrofaren izena
Zortziko handia (hg) / Lau puntuko handia (ip)
Bertso kopurua
21
Bertso dokumentu mota
Eskuizkribua
Deskribapen fisikoa
1 fotokopiatutako orria

Kokapena

Kokapena
XDZ - Xenpelar Dokumentazio Zentroa
Originala / Kopia
Originala

Olaizola'tar Ignacio Mari eta Etxabe'tar Mariaren urrezko boda egunerako jarritako bertso berriak [Bertsoa] / Justina Aldalur

Neurria:  Zortziko handia (hg) / Lau puntuko handia (ip)  Dokumentu-mota:  Eskuizkribua 
Kokapena:  XDZ - Xenpelar Dokumentazio Zentroa 


1
Berso Berriak jartzera nua
alaitasun ederrian
Milla beatzireun berrogeita
beatzi garren urtian
Askisu tarren urrezko boda
gogoratzeko ustian
biotzetikan Zori onak gaur
zuen fameli guztian.

2
Zeruetako Aita maitea
graziya dizut eskatzen
Zure onrra ta gloriarako
asi gaitezen kantatzen
Ama Birjiña guztion ama
zaude Jauna adoratzen
lagun zaiguzu mundu ontako
anima danak salvatzen.

3
Aita maitea Ignacio Mari
Cestonan jayo takoa
Zeruetatik guri begira
dago Aita Jaungoikoa
bazekizuke ze aundia dan
gozotasun Zerukoa
munduan dana pasa iten da
Zeruan da betikoa.

4
Ama Maria Guetariako
Askisun jayo takua
Ama Birjiñan izenarekiñ
zera apaindu takua
Zu izan zera mundu onetan
ama onen antzekua
eta aita au izandu dezu
San Jose ren ordekua.

5
Jornal txikitik asi ziñaten
seme alabak azitzen
zuen nekezko izardiakin
mantendu eta jantzitzen
Jaungoikoaren Lege santua
txikitan erakutsitzen
gurutze bana zeok artuta
Jesukristori segitzen.

6
Semek azi ta neketan bizi
lengo esaera zarra
semek azitzen asi orduko
izan zenduten negarra
bi alabatxo zueri kentzen
Jauna izan zan azkarra
gauza guztien jabea da ta
gure Jaungoiko bakarra.

7
Esaten dute aur bat Zeruan
daukaten gurasuak
bere animen salvazioak
dauzkela seguratuak
gurasuari andik laguntzen
jartzen dula Jaungoikuak
zer izango da erregututa
bi Aingeru Zerukuak

8
Pena batzuek aztu orduko
pena berriyak etorri
seme alabak Relijiyora
Jesus ek zitun ekarri
zuen begiyak negar malkuak
izan ditue bai sarri
Jaungoiko onak zuentzat poza
Zeruan nai zuan jarri.

9
San Prantziskoren Ordenan ciran (?)
seme alabak gelditu
nai zuelako gurutzeakiñ
Jesukristori segitu
seme praileak bizi guztian
Jesukristo du servitu
maite ziyoen danai laguntzen
Zeruan zaigu gelditu.

10
Bañan alaba Religiosa
bizi zaizute munduan
barru ta kanpo lana egiñaz
Santa Klara Zarauzkuan
zuen animak salva ditezen
errezatzen du koruan
beti Zeruan bizi zaitezten
danok alkarren onduan.

11
Zer jai degu gaur Azaruaren
amaikagarren eguna
Ermita polit Sant Martinguan
izandu bear deguna
zuen prailea or izango zan
izan balu osasuna
zuen biotzak poztuko ditu
Zerutikan seguruna.

12
Berrogei eta amar urte gaur
esposatu ziñatela
San Martin eder orren aurrian
anima onak bezela
ondo dakigu nekia pranko
biyok pasa dezutela
jakin zazute zuen izenak
Zeruan jarrik daudela.

13
Badakizute bide zuzena
zein dan Zeruan sartzeko
mundu onetan pena samiñak
izatia pasatzeko
Jaungoikoaren graziya dago
beti guri laguntzeko
Zeruan gora jaso nahi duna
agintzen du penatzeko.

14
Ez aldezute inork jakin nai
ze berri dagon Zeruan
guztiya ondo esango duan
mingañik ez da munduan
Jaungoiko bera Irutasuna
maitasunezko tronuan
Jesukristoren gizontasuna
Ama Birjiña onduan.

15
Beatzi Koru Aingeru daude
aundienetik aurrera
beren buruak auspezturikan
begiratuaz lurrera
badakizute beste aingeruk
juan ziran ezkerrera
etzuelako adoratu nai
Jesukriston etorrera.

16
Anima Santu justuak daude
beti Jauna alabatzen
musika soñu ederrarekiñ
¡Santu Santua! kantatzen
gure animak salva ditezen
Jaungoikoari eskatzen
maitasunezko surtan sartuta
Jaungoikoagan gozatzen.

17
Zeruko gauzik eziñ ikusi
mundu ontako begiyak
ango soñurik eziñ aditu
gorputzaren belarriyak
ezin bezake entenditure
gure izate txikiyak
Jaunak Zeruan zer gauza dauzkan
animentzako jarriyak.

18
Animan gauzak animan begiz
ikusten dira Zeruan
lurreko gauzak gorputzan legez
ikusten diran moduan
neurri gabeko poza dago an
eguneroko Eguarri jayak
eziñ leikena munduan.

19
Zer izango da gure gorputza
piztuta jartzen danian
Jaungoiko onak bere lau doai
ematen diozkanian
ez dala geyo beñere ilko
pasa leikela danian
gloriz jantzita ibiliko da
Aingeruaren antzian.

20
Argitasuna emango zayo
ez mudatzeko moduan
ajiltasunez pixurik gabe
geldituko da orduan
gorpuz tanima biziko gera
guztiok beste munduan
danok salvatu gaitzala Jaunak
eriotzako orduan.

21
Zeruratzeko bide labañak
argitzen ditugu emen
¡Ama Birjiña! zure eskutik
iduki gaitzazu arren
iñor ez dediñ gero agertu
Jaunaren alde ezkerren
beti zurekin bizi gaitezen
ala izan bedi Amen.

Olaizola'tar Ignacio Mari eta Etxabe'tar Mariaren urrezko boda egunerako jarritako bertso berriak [Bertsoa] / Justina Aldalur

Neurria:  Zortziko handia (hg) / Lau puntuko handia (ip)  Dokumentu-mota:  Eskuizkribua 
Kokapena:  XDZ - Xenpelar Dokumentazio Zentroa 


Ikusi dokumentuak:

xdz5_btx_001124.tif
xdz5_btx_001125.tif

xdz5_btx_001124.tif

Dokumentua

Datu-base honetan eskainitako informazioari buruz jakiteko, kontsultatu lege oharra