Liburutegia - Fitxa ikusi   Atal honi buruz gehiago jakiteko

Xenpelar eta bere ingurua

Liburua: Euskara. Online Liburutegian
Egilea(k)
Zavala, Antonio
Izenburua
Xenpelar eta bere ingurua / Antonio Zavala (bizitzaren egille eta bertsoen biltzaille)
Argitalpena
Oiartzun: Sendoa, 1993
Bilduma
Auspoaren Sail Nagusia ; 8
Gaiak
Bertsolaritza ; Belauzaran, Juan Frantzisko "Patxi Bakallo" ; Bengoetxea, Jose Antonio "Ardotx" ; Bengoetxea, Juan Antonio "Anttoniyo" ; Elizegi, Jose Maria "Frailia" ; Mitxelena, Manuel Jose "Eperra" ; Olaziregi, Manuel Mari "Bekoetxia" ; Otamendi, Migel Antonio "Larraburu" ; Petriarena, Juan Frantzisko "Xenpelar" ; Salaberria, Leandro ; Santa Kruz, Pedro
Edukia
Testu osoa
Deskribapen fisikoa
609 or. : arg. ; 24 cm
Informazio formatua
Liburua
Lege Gordailua
SS 735/93
ISBN / ISSN
84-85846-83-4
______________________________________ Arkibidea _____________________________________
Itzaurrea
Bizitza ............................................................................................................. 13
Xenperelarre .................................................................................................... 15
Xenpelarren jaiotza .......................................................................................... 18
Baserria ............................................................................................................ 23
Egurrola .......................................................................................................... 26
Gizona ............................................................................................................. 29
Anai Juan José ................................................................................................. 31
Arreba Maria Luisa .......................................................................................... 32
Ezkontza .......................................................................................................... 33
Bizimodua ........................................................................................................ 35
Eriotza ............................................................................................................. 37
Azkena ............................................................................................................. 42
Xenpelarri buruzko liburuak ............................................................................. 44
Xenpelarren paperak ........................................................................................ 47
Aotik aora ........................................................................................................ 53
Zenbait bertso eta ateraldi ................................................................................ 55
Xenpelar eta Olloki eta Patxi ............................................................................ 62
Amerikanuari Xenpelarrek jarriyak .................................................................. 64
Patxi Bakallo eta Xenpelar ...............................................................................68
Xenpelar eta Ardotx bertsolaria ........................................................................73
"Panderiyako onek..." .......................................................................................75
"Amigo batek..." ...............................................................................................78
Iparragirre eta Xenpelar ...................................................................................83
Aldrebeskeriak .................................................................................................86
Xenpelar eta Musarro ........................................................................................93
Lau bertsolariren bizimodua ............................................................................ 99
Bertso-saillak ................................................................................................ 101
Oarra .......................... . ..................................................................................103
(1854) San Joseren zazpi doloren bertsoak..................................................... 105
Oiartzungo neskatxen bentajak ....................................................................... 115
Albaka batengatik ........................................................................................... 119
Agedarenak ................................................................................................... 122
_______________________________ Xenpelar eta bere ingunia ________________________________
Zertarako zabiltza aitzakiyen billa? ................................................................ 128
Neska gaste bati ............................................................................................. 132
Pasai San Juango zezenak .............................................................................. 136
Bertso berriak Pasaiako zezenari jarriak ......................................................... 140
Bertso berriak "Pasaiako plazatik dator notiziya..." ........................................ 144
"Frantzesaren ideak..." ................................................................................... 150
Burni-bideak egitera etorri ziran frantzesari jarritako bertsoak ........................ 157
(1867) Bertso berriak Xenpelarrek jarriak "Bajatu gera gradúan..." ................ 163
"Asten danian fabrika..." ................................................................................ 172
Bertso berriak mutil zarraren bentaja eta egi garbiak ...................................... 175
Bertso berriak "Nere senarrarekin daukadan bizitza" ....................................... 181
Andre txarren bentajak ................................................................................... 189
Bertso berriak Xenpelarrek jarriak "Bertso bi Euskal-erriyan" ........................ 198
Bertso berriak Xenpelarrek jarriak "Agoztuaren ogei ta bian..." ...................... 203
Bertso berriak Xenpelarrek jarriak "Esplikatzera nua asunto guziya" .............. 208
Bertso berriak "Bertso berriyak jartzen orain naiz abiyan" ........................... 215
(1865) Bertso berriyak "Milla zortzireun irutan ogei..." ................................ 226
Bertso berriyak Xenpelarrek jarriyak "Denen partetik laguntza on bat..." ........ 236
Bertsoak Jesusen bost llagari jarriak ............................................................... 241
Bertso berriak Xenpelarrek jarriak "Dioskodok bere alabari lepoa
kendutako bizitza Santa Barbari .................................................................... 248
Bertso berriak Xenpelarrek jarriak "Bertso berriyak jartzera nua..."…………257
Bertso berriak Jesu-Kristoren Pasiuari jarriak ................................................. 265
(1866) Bertso berriak "Milla zortzireun eta irurogeita zortziyan..." ................. 272
(1867) Bertso berriak Xenpelarrek jarriak Tokin'eko Obispo
jaunaren bizitza, Balentin Berriotxoa .............................................................. 277
(1867) Bertso berriak Xenpelarrek jarriak "Komeni dirán bertso berriyak...".287
(1869) Bertso berriak "Milla zortzireun eta irurogei ta zortziyan..." ............... 301
"Iya guriak egin du..." .................................................................................... 309
Segurako itxua, Joakin Luzuriaga Oria ........................................................... 315
Bertso berriak itxu baten gaian jarriak ............................................................ 321
Bertso berriak Segurako itxuak eta bere andriak elkarri jarriak ....................... 324
Bertso berriak "Bertso berri batzuek bear ditut jarri" ...................................... 330
Bertso berriak "Bertso berri batzuek aurtengo urtian..." .................................. 335
Xenpelarren inguruko bertsolariak ............................................................. 341
Larraburu - Miguel Antonio Otamendi Olaskoaga (1829-1876) ................ 343
Baserria eta familia ........................................................................................ 345
Zenbait gertaera ............................................................................................. 349
Larraburu eta Ardotx ...................................................................................... 351
Barka zaizkiguzu gure zorrak ......................................................................... 354
______________________________________ Arkibidea ______________________________________
Karlisten gerratea .......................................................................................... 357
Eriotza ........................................................................................................... 359
Ardotx José Antonio Bengoetxea Lekuona (1826-1878) ............................. 361
Bi anai bertsolari ........................................................................................... 363
Exkerra beratarra ........................................................................................... 367
Beste zenbait bertso ....................................................................................... 368
Juan Antonio Bengoetxea Lekuona (1819-1899) ......................................... 371
Bizitza ........................................................................................................... 373
Zenbait berri eta bertso .................................................................................. 375
"Besteak aplikatu dit..." ................................................................................ 378
Ardiai ............................................................................................................ 382
Ameriketara .................................................................................................. 383
Juana Joxepa Bengoetxea Oiartzabal (1861-1943) .......................................... 386
Gozotza ala iratzea ........................................................................................ 387
Esponjak ....................................................................................................... 389
Bekoetxia - Manuel Maria Olaziregi Iribarren (1824-1904)....................... 393
Bizitza ........................................................................................................... 395
Ezagutu zutenak diotena ................................................................................ 398
Zenbait bertso ................................................................................................ 401
Bertso jartzea ......................... •. ....................................................................... 407
Kontrabandoan………………………………………………………………409
Txantxangorri…………………………………………………………….…413
Eperra - Manuel José Mitxelena Kamio (1825-1906)……………………..417
Bizitza………………………………………………………………………. 419
Bertso pare bat………………………………………………………………424
Senideei .......................................................................................................... 425
Karlisten gerratea ........................................................................................... 427
Gerra-ondoa ................................................................................................... 430
Bukaera .......................................................................................................... 434
Patxi Bakallo - Juan Frantzisko Belaunzaran Zabala (1832-1896) ............ 435
Bizitza ............................................................................................................ 437
Leiotik leiora .................................................................................................. 442
"Kriaturak izandu..."... ................................................................................... 444
"Goizian jeiki eta..." ....................................................................................... 445
Promesa .......................................................................................................... 446
"Atzo Santiyago zan..." ................................................................................... 447
Bere buruari .................................................................................................... 448
Xenpelar eta bere ingurua
Patxi Bakallo eta bere semea ................................................................................... 450
Bertsuak Patxi aitak emanak .................................................................................... 453
(1889) "Desgrazia bat zuzenditu zat..." ................................................................... 456
Pedro Santa Krutz Etxebeste (1839-1905) ........................................................... 459
Bizitza ...................................................................................................................... 461
Bertso berri batzuek Pedrok erbiyari zeñen poliki diyon pegatu berari ................... 467
Bertso berriak Pedro Santa Krutzek jarriak (San Pedroren bizitza) ........................ 471
Bertso berriak Pedro Santa Krutz-ek Andoaingo dantzariari jarriak ....................... 475
(1887) Pelota partiduarenak ..................................................................................... 478
Mutil zarren bertsoak ............................................................................................... 480
(1891) Etxe aldaketa edo bertso batzuen ondorena ................................................. 483
Ernaniko Eriñazuko misio santuaren oroipengarriak ............................................... 485
Despedira ................................................................................................................. 489
Panderritarrak Joakin Maria Jauregi Salaberria (1844-1921)
José Migel Salaberria Iraola (1838-1905) ............................................................ 491
Bizitza ...................................................................................................................... 493
Bertso berriak "Bertso berri batzuek biar ditut jarri..." ............................................ 499
(1872) Bertso berriak Panderik jarriak "Milla zortzireun irurogei
ta amabigarren urtian..." ........................................................................................... 502
(1880) Bertso berriak Panderik jarriak "Milla zortzireun da
ta larogei urte..." ....................................................................................................... 505
Bertso berriak Panderik jarriak "Bertso bi paratzera saiatu neriyan..." ................... 509
Bertso berriak Panderik jarriak "Bertso bi jarritzeko badaudat biria..." .................. 512
Bertso berriak Panderik jarriak "Garizuma santuan zenbat bertso berri..." ............. 515
Bertso berriyak "Bertso berri batzuek bear ditut para..." ......................................... 518
Leandro Salaberria Astibia (1845-1909) .............................................................. 521
Bizitza ...................................................................................................................... 523
Bertso berriak orain dela 37 urte pasatutako kontuak bi anaiari .............................. 524
Komerianteak .......................................................................................................... 527
Jose Maria Eleizegi Barasarte "Frailia" (1859-1925) ........................................ 531
Bizitza ...................................................................................................................... 533
Aotik aora ................................................................................................................ 534
(1919) Bertso berriyak Errentei-ko Frailiak jarriyak ............................................... 536
Bertso berriak Errenteriko Frailek jarriak "Misiyuari ikasiya..." ............................. 540
Joxepa Antonio Araberri Petriarena (1865-1943) .............................................. 545
Bizitza ...................................................................................................................... 547
Neskazarrak ............................................................................................................. 557
______________________________________ Arkibidea______________________________________
Tota Pulchra .................................................................................................... 569
(1902) Ama Birjiari ........................................................................................ 571
(1917) Guerra Europeari jarriyak ..................................................................... 573
(1926) Errenteriyan uztaren laubean ................................................................ 576
Ama Jenerosari ............................................................................................... 579
Fabrikan bertso kantari .................................................................................... 581
Mariaren alaba batek Jaungoikuaren eta bere amari .......................................... 583
Rikardo arakiña ................................................................. , ............................ 584
Markolako patatak ........................................................................................... 587
Madalena-ko ermita ........................................................................................ 588
Kastigu tristia .................................................................................................. 591
Don Joseri ....................................................................................................... 593
Enhorabuena ................................................................................................... 595
Bakarka edo binaka ......................................................................................... 597
Bi sermolari .................................................................................................... 599
Ama Guadalupekoari ...................................................................................... 600

Datu-base honetan eskainitako informazioari buruz jakiteko, kontsultatu lege oharra