Liburutegia - Fitxa ikusi   Atal honi buruz gehiago jakiteko

Ama birjiñaren bizitza : (Sor María de Jesus de Agredaren Mística Ciudad de Dios liburutik bertsotan moldatua)

Liburua: Euskara. Online Liburutegian
Egilea(k)
Aldalur, Justina
Izenburua
Ama birjiñaren bizitza : (Sor María de Jesus de Agredaren Mística Ciudad de Dios liburutik bertsotan moldatua) / Sor Justina Aldalur
Argitalpena
Oiartzun: Sendoa, 1999
Bilduma
Auspoa Liburutegia ; 266
Gaiak
Bertsolaritza
Edukia
Testu osoa
Deskribapen fisikoa
239 or. ; 18 cm
Informazio formatua
Liburua
Lege Gordailua
na-2491-1999
ISBN / ISSN
84-95378-04-3
Aurkibidea
Itzaurrea ......................................................................... ..7
Doiñuak .......................................................................... 19
Lenengo liburua: Santa Maria izan zan Jaunak
aukeratua. Izan zan Sortzez Garbia. Bere jaiotza.
Bere egitekoak eta nola izan zan Eleizan eskeiñia .......... 21
Bigarren liburua: Zeruko Printzesa eskeiñi zan
Eleizan Jaunari. Artu zituan faboreak. Ain zuzen
egin zituan bere lanak. Bere birtute aundiak. Nola
esposatu zan Joserekin Eleizan ...................................... 33
Irugarren liburua: Nola enkarnatu zan eta egin
zan gizon Jaungoikoaren Itza. Nola bixitatu zuan
bere lengusu Santa Isabel. Nola grazian jarri zan
jaio baiño len Bautista. Nola biurtu zan Nazaretera,
eta nola uxatzen zituan etsaiak ....................................... 47
Laugarren liburua: Nola San Josek ezagutu zuan
aurdun zegoala bere emaztea. Izan zituan errezeloak.
Jesukristoren jaiotza. Nola jarri zien Jesus
izena. Nola adoratu zuen Erregeak. Nola izan zan
Jesus Aurra eskeiñia Eleizan. Nola igesi juan ziran
Ejitora. Nola Erodesek il zituan aurrak eta bueltatu
ziran Nazaretera .............................................................. 61
Bostgarren liburua: Nola ziran Santa Mariak imitatuak
Jesus Jaunaren erakutsiak eta fedeko gauzak.
Jose Santuaren eriotza. Joan Bautistaren predikatzeak.
Jesusen barauak eta bataiatzea. Lenengo
ikasleak biltzea eta nola izan zan bataiatua Ama
Birjiña .............................................................................. 87
Seigarren liburua: Nola izan ziran Galileako
Kanan eztaietan. Nola Santa Mariak lagundu zion
bere Seme Jaungoikoari, predikatzen zebillenean.
Zein umil agertzen zan Erregiña, bere Semeak
milagruak egiten zituanean. Nola agertu zan transfiguratuta.
Nola sartu zan Jerusalenen. Bere Pasio
eta Eriotza. Nola triunfatu zuan gurutzetik, etsaiak
menderatuta. Salbatzaillearen piztuera gloriosua,
eta bere zeruetara igotze arrigarria ................................. 113
Zazpigarren liburua: Nola indartu zuan Jaunak
Zeruko Erregiña doai aundiakin, Eleiza Santaren
alde jarraitzeko lanean. Nola etorri zan Espiritu
Santua. Nola frutu asko ematen zuen apostoluen
predikatzeak. Lenengo pertsekuzioa Elizaren kontra
San Pauloren konbertsioa. Santiago Espaiñiara
etortzea. Jaungoikoaren Ama agertzea Zaragozan.
Ama Birjiñaren eleiza Pillarekoa nola egin zuen ............. 193
Zortzigarren liburua: Nola Santa Maria juan zan
San Joanekin Efesora. Nola martiri il zan Santiago.
Nola kastiguz il zan Erodes. Nola Diana zeuken
eleiza erori zan. Nola Santa Maria San Joanekin
bueltatu zan Jerusalenera Efesotikan. Nola ebanjelista
santuari erakutsi zien Jaunak beraren anima
nola goratu zuan. Nola il zan, zerura igo eta koroiaz
jantzi zuen ....................................................................... 209

Datu-base honetan eskainitako informazioari buruz jakiteko, kontsultatu lege oharra