Liburutegia - Fitxa ikusi   Atal honi buruz gehiago jakiteko

Jesusen bizitza

Liburua: Euskara. Online Liburutegian
Egilea(k)
Zapirain, Salbador "Ataño" (1913-2000)
Izenburua
Jesusen bizitza / Salbador Zapirain "Ataño"
Argitalpena
Oiartzun: Sendoa, 2001
Bilduma
Auspoa Liburutegia ; 271
Gaiak
Bertsolaritza
Edukia
Testu osoa
Deskribapen fisikoa
372 or. ; 20 cm
Informazio formatua
Liburua
Lege Gordailua
SS-173-2001
ISBN / ISSN
84-95378-29-9
Aurkibidea
Itzaurrea .................................................................................... 7
Itxaropena ................................................................................... 19
Sarrera ......................................................................................... 20
Eskari .......................................................................................... 21
Israel ............................................................................................ 21
Zakarias ....................................................................................... 22
Jesusen sortzea ............................................................................ 23
Lengusuari bisita ......................................................................... 24
Joanen jaiotza .............................................................................. 27
Joseren kezkak ............................................................................ 28
Belenera ...................................................................................... 28
Jesusenjaiotza .............................................................................. 29
Aztiak .......................................................................................... 31
Garbikundea ................................................................................ 33
Ejitora .......................................................................................... 34
Nazaretera ................................................................................... 35
Jesus galdu ................................................................................... 35
Bataiatzallea ................................................................................ 36
Jesusen bataioa ............................................................................. 40
Jesusen baraua ............................................................................. 40
Joanen aitorrera ............................................................................ 42
Ikasleak ........................................................................................ 44
Kanako eztaiak............................................................................. 46
Pazkotan ...................................................................................... 48
Kristo ta Nikodemo ..................................................................... 49
Kristo Judean .............................................................................. 51
Samaritarra ................................................................................. 52
Galileara ..................................................................................... 57
Errege-morroia ............................................................................ 58
Nazaretera ................................................................................... 59
Ikasleak ....................................................................................... 61
Kafarnaunen ................................................................................ 61
Simonen etxean ........................................................................... 61
Jesusen ibillerak .......................................................................... 62
Arrantza ...................................................................................... 62
Jesus sendaketan ......................................................................... 64
Mateoren deia ............................................................................. 66
Baraua noizko ............................................................................. 66
Jairo ............................................................................................ 68
Amonatxoa ................................................................................. 69
Jairoren alaba .............................................................................. 70
Itxu bi sendatzen ......................................................................... 71
Jesus Jerusalenen ........................................................................ 72
Jesus, Jainko-Seme ..................................................................... 75
Galburu mozten .......................................................................... 77
Beso igarra .................................................................................. 78
Apostoluak .................................................................................. 82
Mendiko itzaldia (I) .................................................................... 83
Mendiko itzaldia (II) Lege berria ................................................ 85
Mendiko itzaldia (III) Ezkontza ................................................... 86
Mendiko itzaldia (IV) Eskandaloa, ziña ...................................... 86
Mendiko itzaldia (V) Etsaiak maite ............................................. 87
Mendiko itzaldia (VI) Ez izan aizunak ........................................ 88
Mendiko itzaldia (VII) Ez iñor epaitu ......................................... 91
Sendaketan .................................................................................. 94
Eun-burua .................................................................................... 96
Alargunaren semea piztutzen du .................................................. 98
Joanen goramenak ....................................................................... 99
Jesusen zemaiak .......................................................................... 101
Neskatx pekataria ........................................................................ 102
Itxu ta mutu ................................................................................. 104
Birao gaiztoa ............................................................................... 106
Jonaren ezaupidea ....................................................................... 106
Deabruaren ibillerak .................................................................... 107
Andretxo baten goralpena ............................................................ 107
Bere ama ta aideak ....................................................................... 108
Jesus itxas-ertzean ....................................................................... 108
Azi-ereillea .................................................................................. 110
Belar txarraren berdintza ............................................................. 111
Aziaren berdintza ........................................................................ 112
Basarbia ....................................................................................... 112
Legamia ...................................................................................... 112
Mina ........................................................................................... 114
Pitxia ........................................................................................... 114
Arrai-sarea .................................................................................. 114
Jesusi jarraitu nairik .................................................................... 115
Enbata baretzen du ....................................................................... 115
Deabruduna ................................................................................. 116
Jesus sorterrira ............................................................................. 119
Ikasleak predikatzera ................................................................... 119
Batatzallearen eriotza ................................................................... 124
Ikasleen poza ............................................................................... 126
Bakar-lekura ................................................................................ 126
Itxasoko ekaitza ........................................................................... 128
Jenesar errian ............................................................................... 129
Zeruko ogia ................................................................................. 130
Eztabaida .................................................................................... 134
Berdintzaren azalpena ................................................................. 136
Andre kananearra ........................................................................ 136
Gor-mutua sendatzen .................................................................. 139
Ogi ugaritzen .............................................................................. 139
Parisaitarrak berriz ...................................................................... 140
Betsaidako itxua .......................................................................... 142
Simon: Pedro, Arkaitza ............................................................... 142
Nekaldiaz itz egiten .................................................................... 143
Jesusen antzalda .......................................................................... 144
Elias ta Joan ................................................................................ 145
Mutiko bat sendatu ...................................................................... 146
Jesus nekaldiaz mintzo ................................................................ 148
Bi dramakoa ................................................................................ 148
Apostoluen aundinaia .................................................................. 149
Gaizbideak .................................................................................. 150
Txikiak ez gaitzetsi...................................................................... 152
Anaia zentzarazi .......................................................................... 152
Zeruko jaurgoa ............................................................................ 153
Jesus Judean ................................................................................ 153
Berriro predikatzera ..................................................................... 154
Jainko ta urko-maitasuna ............................................................. 156
Samaritar ona .............................................................................. 157
Maria ta Marta ............................................................................. 158
Otoitza ......................................................................................... 158
Jesus ta parisaitarra ...................................................................... 159
Aberats zoroa ............................................................................... 161
Galilearrak ................................................................................... 163
Pikondoa ...................................................................................... 163
Andre makurtua .......................................................................... 164
Zenbat salbatzen diran ................................................................ 164
Erodes Jesus il nairik .................................................................. 167
Parisaitarrekin ............................................................................. 167
Bazkarira deituak ........................................................................ 168
Kristori jarraitzeko ...................................................................... 169
Ardi galdua ................................................................................. 169
Drama galdua ............................................................................. 170
Seme galdua ................................................................................ 170
Artadun maltzurra ....................................................................... 173
Parisaitar zikoitza ........................................................................ 174
Lazaro eta Epulon ....................................................................... 174
Gaizbidea .................................................................................... 177
Morroi alperrak ........................................................................... 177
Etxola-jaia ................................................................................... 177
Jesus arrapatu nairik ................................................................... 181
Andre lizunkoia .......................................................................... 182
Jesus, munduaren argia ............................................................... 184
Jaiotzatik itxua ............................................................................ 188
Artzai ona .................................................................................... 192
Amar legenardun ......................................................................... 195
Jainko-jaurgoa ............................................................................. 196
Epailari maltzurra eta alarguna .................................................... 197
Parisai ta zergaria ........................................................................ 198
Jesus bere Jainkotasunez .............................................................. 198
Ezkontza ezin urratua .................................................................. 200
Jesus eta aurrak ........................................................................... 201
Zerua nola irabazi ........................................................................ 202
Ai aberatsak! ............................................................................... 202
Gogozko beartsua ........................................................................ 203
Mastiko langilleak ....................................................................... 203
Lazaro gaixo ................................................................................ 204
Betani bidean ............................................................................... 206
Marta ta Jesus .............................................................................. 206
Mari ta Jesus ................................................................................ 206
Jesusek Lazaro pizten du ............................................................. 208
Juduen batzarra ............................................................................ 209
Bere nekaldiaz mintzo ................................................................. 210
Zebedeotarrak .............................................................................. 210
Itxua sendatzen ............................................................................ 211
Zakeo ........................................................................................... 212
Amar minen berdintza ................................................................. 213
Itxu bat sendatzen ....................................................................... 214
Madalena ta Jesus ....................................................................... 215
Ereñotz-eguna ............................................................................. 216
Jesus negarrez ............................................................................. 219
Pikondoa ..................................................................................... 220
Noren eskubidez ......................................................................... 222
Bi semeen berdintza .................................................................... 223
Mastiko langille gaiztoak ............................................................ 225
Eztailarien berdintza ................................................................... 226
Jesus zirikatzen ........................................................................... 227
Saduketarrak ............................................................................... 228
Legeko agindurik nagusiena ....................................................... 229
Kristo Dabiden Seme, nola? ........................................................ 229
Kontuz irakasleekin! ................................................................... 230
Aizuek! ....................................................................................... 230
Andre alargunaren limosna .......................................................... 233
Jauretxea galduko da ................................................................... 233
"Erasoko dizute" ......................................................................... 236
Asperkunde-egunak .................................................................... 237
Gezurrezko Kristo ta profetak ..................................................... 238
Noiz ori dana? ............................................................................. 238
Erne egon, bada ........................................................................... 239
Nagusia eta morroia .................................................................... 240
Amar neskatxak ........................................................................... 240
Talentuen berdintza ..................................................................... 241
Azken epaia ................................................................................. 242
Jesus ta atzerritarrak .................................................................... 243
Juduen sinistu nai eza .................................................................. 245
Juduak alkartzen dira ................................................................... 246
Judasen tratua .............................................................................. 246
Jesusen Nekaldia ......................................................................... 247
Pazko-aparia ................................................................................ 248
Apostoluen eztabaida ................................................................... 251
Oñak garbitzen ............................................................................ 251
Judas, salatua ............................................................................... 253
Euskaristiaren sorrera .................................................................. 255
Alkar maite .................................................................................. 256
Jesusek Pedrori ........................................................................... 256
Apalondoko itzaldia .................................................................... 257
"Iges egingo dezute" .................................................................... 265
Jesusen otoitza ............................................................................ 266
Jesus Jetsemani-n ........................................................................ 268
Jesus lotzen dute ......................................................................... 271
Jesus Anasen aurrean .................................................................. 274
Jesus Sanedriñean ........................................................................ 276
Pedrok Maisua ukatu ................................................................... 280
Jesus morroien mende ................................................................. 281
Berriz batzarrean ......................................................................... 282
Pilatosen aurrean ......................................................................... 283
Erodesenean ................................................................................. 285
Jesus eta Barrabas ........................................................................ 286
Jesus arantzaz buruntzatua ........................................................... 288
"Ona emen gizona" ...................................................................... 289
Kalbariora .................................................................................... 292
Jerusalengo emakumeak .............................................................. 293
Jesus gurutzean ............................................................................ 294
Soñekoaren zozketa ..................................................................... 295
Jesus isekatua .............................................................................. 295
Jesusen azken itzak ...................................................................... 297
Saietsa zulatzen ............................................................................ 300
Jesus illa obiratzen ....................................................................... 300
Illobia zaintzen ............................................................................ 301
Utsuna ......................................................................................... 302
Piztuera ........................................................................................ 303
Emakumeak ................................................................................. 304
Madalenari agertzen zaio ............................................................. 307
Jesus beste andreei azaldu ............................................................ 309
Judas ........................................................................................... 309
Guda-mutillak ............................................................................. 312
Emausko ikasleak ....................................................................... 313
Jesus berriro agertzen ................................................................. 316
Tiberiades ondoan ....................................................................... 318
Pedro Elizaren buru .................................................................... 320
Ikasle askori ................................................................................ 321
Jesus zerura ................................................................................. 322
Aldaketak .................................................................................. 323

Datu-base honetan eskainitako informazioari buruz jakiteko, kontsultatu lege oharra