Library - View details   To know more about this section

Irriz eta malkoz

Book: Basque. Online Library collection
Author(s)
Iztueta, Jose Migel "Lazkao Txiki"
Title
Irriz eta malkoz / Antonio Zavalaren zuzendaritzapean
Publication
Oiartzun: Sendoa, 1994
Subjects
Bertsolaritza
Content
Testu osoa
Other authors
Zavala, Antonio
Physical description
2 libk. : il. ; 23 cm
Type of material
Book
ISBN / ISSN
84-89080-11-9
ARKIBIDEA
ITZAURREA ............................................................................................................ 9
BIZITZAREN ARGIBIDEAK ................................................................................. 17
Bizitzaren egun bereziak ............................................................................. 19
Nere argibide batzuk .................................................................................... 23
Alkarrizketa I ............................................................................................... 35
Alkarrizketa II .............................................................................................. 41
Donostiko omenaldia, 1976-I-25 ................................................................. 68
Zegamako omenaldia, 1979-XI-ll ................................................................ 69
Oñatiko omenaldia, 1985-IV-27 .................................................................. 71
Getariko omenaldia, 1989-I-17 .................................................................... 74
Beasaingo omenaldia, 1991-IX-15 ............................................................... 76
Illetako bertsoak, 1993-IV-4 ........................................................................ 78
GERTAERAK ......................................................................................................... 81
Abaliñe ......................................................................................................... 83
Lazkao .......................................................................................................... 90
Igeltsero ........................................................................................................ 95
Soldaduska ................................................................................................... 99
Ordizian ....................................................................................................... 105
Beasaiñen ..................................................................................................... 113
Zaldibia ........................................................................................................ 119
Idiazabalgo San Inaziotan ............................................................................ 127
Plaentxiko Txurrukan .................................................................................. 130
Lagun bertsolariekin .................................................................................... 133
Gipuzkoa ..................................................................................................... 141
Naparroan .................................................................................................... 165
Bizkaian ....................................................................................................... 174
Iparraldean ................................................................................................... 179
Erriz erri ....................................................................................................... 183
Txofer .......................................................................................................... 191
Pipar bizia .................................................................................................... 196
Izkuntzaren kezka ........................................................................................ 204
Ikuspegiak .................................................................................................... 211
Politika ......................................................................................................... 215
Arriarango Julian .......................................................................................... 218
Bazkaldarrak ................................................................................................ 221
Osasunaren kezka ........................................................................................ 233
TXISTEAK .............................................................................................................. 241
Baserritarrak ................................................................................................ 243
Apaizak ........................................................................................................ 251
Medikuak ..................................................................................................... 258
Ataundarrak ................................................................................................. 263
Aurrak .......................................................................................................... 269
Mojak ........................................................................................................... 275
Naparrak ...................................................................................................... 279
Politika ......................................................................................................... 283
Senar-emazteak ............................................................................................ 285
JENDEAK BURUZ IKASITAKO BERTSOAK ..................................................... 297
Zaldibia ........................................................................................................ 299
Erririk erri .................................................................................................... 304
Eztena ........................................................................................................... 317
Urbia ............................................................................................................ 320
Ezkongai ...................................................................................................... 322
Artxanberri ................................................................................................... 332
Apaizei ......................................................................................................... 334
Politika ......................................................................................................... 338
Kantu-lagunak .............................................................................................. 340
Txiki-kontua ................................................................................................. 348
PAPEREAN JARRITAKO BERTSOAK ................................................................. 355
Arantzazuko Amari ....................................................................................... 357
Illoba Martiñari Donostira ........................................................................... 359
Aralar mendian nabillela .............................................................................. 361
Zegama ........................................................................................................ 363
Kukoxoari .................................................................................................... 365
Lazkaoko jaiak ............................................................................................. 367
Sagardoa ...................................................................................................... 369
Arantzazura erromes I .................................................................................. 371
Arantzazura erromes II ................................................................................. 373
Artzaia ......................................................................................................... 375
Kandelero eta Erramu-eguna ....................................................................... 379
Lazkaoko Maizpide euskaltegi berriari ........................................................ 381
Auspoa Liburutegia ...................................................................................... 382
Beste zenbait jarri-aldi ................................................................................. 384
BAKARKA KANTATUTAKO ZENBAIT BERTSO ............................................. 399
Ameriketara .................................................................................................. 401
Neskatxak atzerrira ....................................................................................... 402
Legortea ....................................................................................................... 403
Seme bakarrak bere burua il ......................................................................... 404
Aur elbarri ta itxua ........................................................................................ 406
Moda berria .................................................................................................. 407
Pelota-jokua .................................................................................................. 408
Txiste bat ...................................................................................................... 410
Il-kanpaiak ................................................................................................... 412
Orixe zanari .................................................................................................. 413
Baserri uts bati ............................................................................................. 414
Kontzientzia ................................................................................................. 416
Astronauta .................................................................................................... 417
Robert Kennedy-ri ........................................................................................ 418
Seme zaarrenari ............................................................................................ 419
Izar bati ........................................................................................................ 420
Amerikanoa .................................................................................................. 421
Jaio, bizi, il ................................................................................................... 422
Nagusiaren alaba .......................................................................................... 423
"Gezurra esan nuen Getarin..."..................................................................... 424
Gaurko ikuskizunari ..................................................................................... 425
Erromeriak .................................................................................................... 426
Maitasuna ..................................................................................................... 428
Usurbilko entzuleei ..................................................................................... 429
Atxurra ......................................................................................................... 431
Len ala ......................................................................................................... 432
Magaletik lurrera ......................................................................................... 433
Lurrarentzat ala medikuentzat? .................................................................... 434
Elurretako loreak ......................................................................................... 435
Zergaitik ...................................................................................................... 436
Amaren malkoak .......................................................................................... 437
Amnistia, presoak kalera .............................................................................. 438
Infernua beteta ............................................................................................. 439
Urritzen ....................................................................................................... 440
Neskatxa matraka bati .................................................................................. 441
Seaska .......................................................................................................... 442
Egunsentiari ................................................................................................. 443
Ogei ta lau orduko bizia ............................................................................... 444
Ori merezi al zuan? ...................................................................................... 445
Zu txoria baziña ........................................................................................... 446
Ibil gaiten umorekor ..................................................................................... 448
Zer da eriotza? .............................................................................................. 449
Eskela ........................................................................................................... 450
Gorospek irabazi .......................................................................................... 451
Txal jaio berria ............................................................................................. 452
Joxe Miel Barandiaran gaixo ........................................................................ 453
Mattin zanari ................................................................................................ 454
Aurtxoen maitasuna ...................................................................................... 455
Kanposantu berria ........................................................................................ 456
Itzala ............................................................................................................. 457
Elurra ........................................................................................................... 458
Uztapide zana .............................................................................................. 459
Mikrofonoa .................................................................................................. 460
Gure aurrak .................................................................................................. 461
Atariko zakurrari .......................................................................................... 462
Ezkonberri batzuei ....................................................................................... 463
Klabelin bati ................................................................................................ 464
Robota ala neskamea? ................................................................................. 465
Urte zaarrari ................................................................................................ 467
Soldaduskako ofizialari ............................................................................... 469
Krabelin txuri bat ......................................................................................... 470
Ispilluko lagunari ......................................................................................... 471
Aldamioan .................................................................................................... 472
Euskal-Erria margotutzeko .......................................................................... 473
Kontsejutxo bat ............................................................................................ 474
Zugaitzak ostoz ustutzen .............................................................................. 475
Atxukarro zanari .......................................................................................... 476
Aspaldiko maitea .......................................................................................... 478
Oraindik ere ................................................................................................. 479
Perurenari ..................................................................................................... 480
Aur bat salbatzearren .................................................................................... 481
Karakol bati .................................................................................................. 482
Zenbat urte?.................................................................................................. 483
Aurtzaroa ...................................................................................................... 484
Aitona garotan .............................................................................................. 485
Kabi autsia ................................................................................................... 486
Ispilluari ....................................................................................................... 487
Seaskan dagoen semeari .............................................................................. 488
Etorri nere etxera .......................................................................................... 489
Emendik eun urtera ..................................................................................... 490
Maitemiña ................................................................................................... 491
Miña, oiñazea .............................................................................................. 492
Lorez betetako sagastia ................................................................................ 493
Ume bat negarrez ........................................................................................ 494
Festa aurreko bandoa ................................................................................... 495
Neskamea .................................................................................................... 496
Ezkontza ...................................................................................................... 497
Atzerritarren gidari ...................................................................................... 499
Aur bat negarrez .......................................................................................... 500
Alperkeriaren goraipamena .......................................................................... 501
Atxukarro ..................................................................................................... 502
Ate ondoko txakurra zanari .......................................................................... 504
Zakurra ere itxutu ........................................................................................ 505
Kantauri itxasoaren asarrea .......................................................................... 506
Oe maiteari .................................................................................................. 507
Txerrikia galerazia ....................................................................................... 508
Negar ala barre? ........................................................................................... 509
Gabonak kartzelan ....................................................................................... 510
Txepetxa ...................................................................................................... 511
Elur azpian ................................................................................................... 513
Aurra otarrean .............................................................................................. 514
Semeari ........................................................................................................ 515
San Martin Loinazkoari ............................................................................... 516
Elurrik ez ...................................................................................................... 517
Baserrietako su bajua ................................................................................... 518
Lanak egin ondoren ...................................................................................... 519
Astoa ............................................................................................................ 521
Gogokoena .................................................................................................. 522
Illunabarra ................................................................................................... 523
Baserria sutan .............................................................................................. 524
Usoa ............................................................................................................ 525
Soldata ......................................................................................................... 526
Azken itzak .................................................................................................. 527
Txantxangorri bati ....................................................................................... 528
Lagunen berri .............................................................................................. 529
Denok elkartzen bagera ............................................................................... 531
Ispillua ......................................................................................................... 532
Aberastasuna ................................................................................................ 533
Gero eta aur gutxiago .................................................................................. 534
San Lorentzotan ........................................................................................... 535
Apaizak zer dio? .......................................................................................... 536
"Ardi txikia beti bildots" ............................................................................. 537
Ostoak erortzen ........................................................................................... 538
Udazkena ..................................................................................................... 539
Giltxurdin baten bearrean ............................................................................ 540
Xalbador zanari ............................................................................................ 541
Leen bertso-liburua ...................................................................................... 542
Beeko sua ..................................................................................................... 543
Oroitzapenak ................................................................................................ 544
Neskatoa eskean ........................................................................................... 545
Olaizola eta Uria .......................................................................................... 546
Zartzaroko zimurrak ..................................................................................... 547
Isabel Olanori ............................................................................................... 548
Patxi Iraola eta Florentino Goiburu .............................................................. 550
Mutilzarrei zerga berria ................................................................................ 551
Zendoia trikitilariaren omenez ..................................................................... 553
Seaska ganbaran ........................................................................................... 555
Txantxangorria ............................................................................................. 556
Xalbador zana ............................................................................................... 557
Umeen baiketak ........................................................................................... 559
Txoria kaiolan .............................................................................................. 560
Baserri erre baten alde ................................................................................. 562
Ezkongabea bakartiago ................................................................................ 563
Maitasuna eta sufrimentua ........................................................................... 564
Irria .............................................................................................................. 565
Berriz jaiotzerik balego ............................................................................... 566
Lanik gabe .................................................................................................. 567
GAI BEREZIAK .................................................................................................... 9
Bere buruari ................................................................................................ 11
Mutilzar ........................................................................................................ 22
Izadia ........................................................................................................... 34
Gure gizonak ............................................................................................... 40
Bertsolaritza ................................................................................................ 53
Euskal-Erriaren kezka .................................................................................. 55
Gure erriak .................................................................................................. 64
Aurrak .......................................................................................................... 69
Lana eta baserria ......................................................................................... 72
Fedea ............................................................................................................ 75
Agurrak ........................................................................................................77
LAGUN BERTSOLARIEKIN ............................................................................... 85
Gipuzkoako Bertsolari Berrien Txapelketa (1959-IX-9) ............................ 89
Ez nintzan azigazterik .................................................................................. 92
Praile izana eta ez izana .............................................................................. 93
Baserritarra eta tratantea ............................................................................ 94
Txakurra eta lapurra ................................................................................... 95
Mutilla ala neska? ....................................................................................... 96
Soldadua eta neskamea ................................................................................ 97
Maiorazkoa eta kaleko neskatxa .................................................................. 99
Pistoleroa eta bankeroa ............................................................................... 100
Pakea ........................................................................................................... 102
Testamentua ................................................................................................. 103
Ezkongaiak ................................................................................................... 105
Gipuzkoa ...................................................................................................... 106
Astoa ostu .................................................................................................... 108
IRRIZ ETA MALKOZ
Artzaia eta ardi-zakurra ............................................................................... 109
Bahamontes eta Loroño ............................................................................... 111
Bat aukeratu bearra .................................................................................... 115
Esana libre .................................................................................................. 117
Txirritaren omenez ...................................................................................... 121
Ameriketara ................................................................................................. 124
Ama eta seme jaio berria ............................................................................. 126
Minbiziduna, medikua eta enplasteroa ........................................................ 127
Baimenik gabeko egurra .............................................................................. 129
Lau anai ....................................................................................................... 130
Urrutiko intxaurrak ..................................................................................... 135
Aitona eta billoba ........................................................................................ 136
Artzai-mutilla eta artzaia ............................................................................. 138
Morroia eta etxekoandrea ........................................................................... 139
Apaiza eta tabernaria .................................................................................. 140
Nor errudun? ............................................................................................... 142
Andregai beltza ............................................................................................ 145
Osaba-illobak .............................................................................................. 147
Itz-bideak ..................................................................................................... 149
Gai librean .................................................................................................. 152
Dantzari txikietatik asita .............................................................................. 157
Kalifornira ................................................................................................... 161
Erabakia artu bitartean ............................................................................... 163
Ezkonberria gerrara .................................................................................... 166
Aur geiegi ..................................................................................................... 167
Bertso-afari batean ...................................................................................... 169
Dendaria, etxekoandrea eta polizia ............................................................. 172
Eroslea eta mugazaiña ................................................................................. 174
Esanakesan lagun ........................................................................................175
Kalabazaren auzia .......................................................................................183
Katua eta sagua ........................................................................................... 184
Aingeru-zaleak eta abar .............................................................................. 185
Bertso-kantaria eta serenoa ........................................................................ 189
Bat barrura, bestea kanpora ....................................................................... 190
Uste gabeko bazkaldarra ............................................................................ 191
Neskamea ala morroia ................................................................................ 192
Magnetofonoa eta abar ............................................................................... 193
Basarria ....................................................................................................... 196
ARKIBIDEA
Aita eta alaba ..................................................................................... 201
Noiz ezkondu? .................................................................................... 203
Mutilzar aberatsa eta neskamea ........................................................ 204
Neska bat eta bi mutil ........................................................................ 205
Aitona eta billoba .............................................................................. 207
Senar-emazteak apartatzera .............................................................. 208
Kanpotik etorri eta ............................................................................. 209
Pake-egilleak ..................................................................................... 210
Nolabaiteko senar-emazteak .............................................................. 212
Senar-emazteak .................................................................................. 213
Amalauko kiniela ............................................................................... 214
Iñauteria eta garizuma ....................................................................... 215
Testamentua ....................................................................................... 217
Korrika-apustua ................................................................................. 218
Etxean zeiñek agintzen? ..................................................................... 219
Sorgiña ............................................................................................... 220
Karterista .......................................................................................... 221
Gerrikoak estutu bearra .................................................................... 222
Lanbilla ............................................................................................. 223
Emakumezkoak lanean ...................................................................... 224
Maisuak ............................................................................................. 225
Nola zuzendu leike au? ...................................................................... 227
Txantxangorria eta kukua ................................................................. 228
Azeria eta oilloa ................................................................................ 229
Praile ................................................................................................. 230
San Inazio kalean paseatzen ............................................................. 231
"Nezkazar bat tentatzen..." ................................................................ 233
Jomeini eta neska amerikarra ........................................................... 234
Ezkonberrien kezkak .......................................................................... 235
Neska eta sendagillea ........................................................................ 236
Andrearen galtza gorriak ................................................................... 237
Botikarioa eta neska lapurra ........................................................ ....239
Frailea eta txoferra ............................................................................ 240
Erretora eta bikarioa ......................................................................... 241
Zoriontsuak ........................................................................................242
Karakola eta barea ........................................................................... 243
Mandazaia eta bi mando ................................................................... 245
Senar-emazteak ................................................................................. 247
IRRIZ ETA MALKOZ
Galtzak ia galduan ...................................................................................... 249
Desafloak ..................................................................................................... 250
Txakurrak babarrunak jan ........................................................................... 251
Asto-tratua ................................................................................................... 253
Andregaiak ezetz .......................................................................................... 254
Gezur kontari ............................................................................................... 256
Alderdi onak eta txarrak .............................................................................. 257
Bizarra ......................................................................................................... 260
Neska-mutillak ondartzan ............................................................................ 262
Mattin, nere gizona liburua .......................................................................... 263
Erlekistenduna eta kuranderoa .................................................................... 264
Ajentziatik ezkontza ...................................................................................... 265
Itxua eta itxu-aurrekoa ................................................................................. 266
Aguazilla eta larru gorrizkoa ....................................................................... 267
Mutil pobrea eta neska aberatsa .................................................................. 268
Mantak erosten ............................................................................................ 270
Eiztariaren okerra ....................................................................................... 272
Bertso-liburua irakurtzen ............................................................................ 273
Aizkorritik Txindokira egan ......................................................................... 274
Alde egindako aita ....................................................................................... 275
Bordari zanari ............................................................................................. 276
Neska bat dala merio ................................................................................... 278
Alemanitik ekarritako robota ....................................................................... 279
Apaiz egin? .................................................................................................. 281
Bon vino, bona mesa, bona hembra ............................................................. 283
Aiton-amonik gazteenak ............................................................................... 284
Emakume alargunak .................................................................................... 285
Bilboko ferian .............................................................................................. 287
Nork bota du? ............................................................................................. 289
Lege zelebrea ............................................................................................... 291
Pentsiño bardiña .......................................................................................... 292
Zortzireun milla lanpostu berri .................................................................... 293
Kontseju eske ............................................................................................... 294
Gitarra bizkarrean ....................................................................................... 296
Sultan txikia ................................................................................................. 298
Sebillan bost egun ........................................................................................ 300
Plater garbiketa ........................................................................................... 301
Baloia galtzarbetik ....................................................................................... 302
ARKIBIDEA
Eguraldi sargoria ........................................................................................ 304
Txikiaren bentajak ....................................................................................... 306
Uztapide lagunari ........................................................................................ 307
Egunkariko iragarkia ................................................................................... 308
Txerria il bearra .......................................................................................... 310
Kitarra joz eskean ........................................................................................ 312
Galtzak eta gabardina ................................................................................. 313
Tentsio altua eta bajua ................................................................................ 314
Oporraldia ................................................................................................... 315
Oillar zaarra eta oillar gaztea ..................................................................... 316
Semea Arantzazura ...................................................................................... 317
Egun aizetsuak ............................................................................................. 318
Aguazilla eta saltzaillea ............................................................................... 319
Inpuestorik ez ordaintzen ............................................................................. 321
Baserritarra eta satorra ............................................................................... 323
Bultzaka ....................................................................................................... 324
Umezurtza ................................................................................................... 326
Aita-semeak ................................................................................................. 329
Bion artean eun bat kilo justu ..................................................................... 331
Pezeta eta dolarra ....................................................................................... 333
Sendagillearengana ..................................................................................... 335
Aiton-amonak ............................................................................................... 336
Alemanira joan bearrean ............................................................................. 338
Lenengo andrearekin topo ........................................................................... 340
Ezezkoa ........................................................................................................ 342
Oilloak falta ................................................................................................. 344
Udaberria eta udazkena .............................................................................. 346
Arroketan eguna pasa ondoren .................................................................... 348
Bi mediku eta gaixoa .................................................................................... 350
Legortea dala bide ....................................................................................... 352
Bi abertzale, bi alderdi ................................................................................. 353
Ezkontzaren lanak ........................................................................................ 354
"¡Te quiero, Jose Migel!" ............................................................................. 356
Zaragi ardoa ............................................................................................... 358
Iñudea eta aurra .......................................................................................... 360
Domadorea eta legoia ................................................................................. 362
Mutilzar ondo bizitzen al da? ...................................................................... 364
Ardao barik .................................................................................................. 366
IRRIZ ETA MALKOZ
Zarauzko ondartzan .......................................................................... 367
Aita-semeak ....................................................................................... 368
Tabernatik ikastoletara ..................................................................... 370
Baserriko bi anai ............................................................................... 371
Norengana joan? ............................................................................... 373
Auteskundeen aurrean ....................................................................... 374
Txoferra eta monja ............................................................................ 376
Gasolinera batean ............................................................................. 378
Txerria erretzen ................................................................................ 380
Igeltseroa eta etxekoandrea .............................................................. 382
Ajeak ere agertzen ............................................................................. 383
Animalirik gogozkoena ...................................................................... 385
Txakurren otela ................................................................................. 387
Gazi-gezak ......................................................................................... 389
Diru billa ........................................................................................... 390
Ajentzia baten bitartez elkartu ........................................................... 391
Limosna eske ..................................................................................... 393
Mitxelena eta Lekuona ...................................................................... 395
Europa batua ..................................................................................... 396
Aurtxoa negarrez ............................................................................... 398
Atea tranka emonda ........................................................................... 400
Txoferra eta artzaiña ......................................................................... 401
Montekristoa piztuta .......................................................................... 402
Billoba eta amona .............................................................................. 403
Saltzailleak ........................................................................................ 404
Eskupekoa .......................................................................................... 406
Aitona buru makur ............................................................................. 408
Mutil gaztea eta mutil zarra .............................................................. 410
Dantza irakaslea eta ikaslea .............................................................. 411
Ezkontzaren alde ta aurka .................................................................413
Lorea eta listorra ............................................................................... 416
Ederra eta listoa ................................................................................418
Lazkao-Txikiren bigantxak .................................................................420
Paper zimurra ................................................................................... 423
Donadoen alde .................................................................................. 424
Aments saltzailea ............................................................................... 425
Diruzalea eta andrezalea .................................................................. 426
Gorvachof eta Aita Santua ................................................................ 428
ARKIBIDEA
Lotsa ................................................................................................. 429
Testamentua ....................................................................................... 431
Deabrua eta aingerua ........................................................................ 433
Erlojuko biorratzak ............................................................................ 435
Maixua eta ikasleak ........................................................................... 437
Oe-buruko irudia ............................................................................... 439
Gora ala beera? ................................................................................ 441
Txantxangorria eta kukua .................................................................. 443
Biamagazte ........................................................................................ 445
Lodia etajlakoa ................................................................................. 447
Lengo etagaurko bizitza ..................................................................... 448
Ensalada mixta .................................................................................. 450
Udazkenaeta udaberria ..................................................................... 452
Santaeskean ....................................................................................... 454
Eguraldia ........................................................................................... 456
Zer moduz eskolan? ........................................................................... 458
Pañueloa lurrera ............................................................................... 460
San Antoniok emana? ........................................................................ 463
Apartatu naian ................................................................................... 465
Gorrotoduna eta kontzientzia ........................................................... 467
Oe ezberdiñetan ................................................................................ 468
Gernikako arbola gaixorik ............................................................... 471
Nuarbeko pantanoa ........................................................................... 473
Zikiñak botatzera bialdu ta ............................................................... 474
Leengo maixua eta ikaslea ............................................................... 476
San Fermiñetan ................................................................................ 478
Ametsetan ......................................................................................... 480
Txirrmdulariak .................................................................................. 482
Errifako txerria .................................................................................. 484
Erlea eta lorea ................................................................................... 486
Neska-mutilktk ................................................................................... 487
Ama-semeak dantza-lekuan .............................................................. 488
Kotxea dberiatutakoan ..................................................................... 490
Mitxelena bizikletan ........................................................................... 491
Aoz-aoko arnasa ................................................................................ 492
Gerrarajoan bearra ........................................................................... 493
Polizia eta droga-saltzaillea ............................................................. 494
Poliziaeta txoferra ............................................................................. 495
IRRIZ ETA MALKOZ
LAZKAO-TXIKIRI BURUZKO BERTSO ETA IRITZI BATZUK .................... 497
"Bertsoa zuzen artzen dakizu..." ................................................................. 499
Aia, 1979-111-18. Manuel Lasarteren omenez ............................................ 500
Beasain, 1991-1X15. Lazkao-Txikiren omenaldia ....................................... 501
"Naizta batzuek kalean bizi..." .................................................................... 506
Zestoa, 1993-11-13 ..................................................................................... 507
"Lazkao-Txiki loaldi luze..." ....................................................................... 508
Zornotza, 1993-IV-3 .................................................................................... 509
Zumaia, 1993-VU-lO ................................................................................... 511
Donostian, 1993-ko Bertsolari Txapelketa Nagusian .................................. 512
"Jose Migel Iztueta, oroitzen naiz zurekin..." .............................................. 513
"Samina daukat bihotzean ta..." ................................................................. 514
"Lazkao-Txiki bertsotan zan..." .................................................................. 515
Aia, SanPedro, 1993-VII-4........................................................................... 516
Azpeitia, 1993X11-21 .................................................................................. 518
Lazkao, 1994-IV-4 ....................................................................................... 519
"Penaren bidez gaude..." ............................................................................ 520
Ura amets gozoa! ........................................................................................ 521
"JoxeMigel, lagunzarra, ..." ........................................................................ 523
Iritzibatzuk ................................................................................................... 525
DOIÑUA ............................................................................................................... 537